សូមស្វាគមន៍ !

កម្ពុជា

ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ !

          The war of large-scale aggression on the Cambodian territory caused by the Thai  army so far has inflicted so many losses of lives and wounded, destruction of property, houses, publics builidings and infrastructures, and most notably catastrophe upon the Temple of Preah Vihear, the world heritagte, the Keo Sekha Kirisvarak Buddhist monastery as well as the temples of Ta Krobei and Ta Moan.

          The war of aggression indicates a crime against humanity, culture and religion, while setting light on act of gross disgrce and violation by the Government of Thailand on the international law. The Kingdom of Cambodia is peace loving and seeking to coexist harmoniously with neighboring countries, while wishing for equality in relations and cooperation, which would be critical not only for national, but also for religion, construction and development. It is in this fact that the Cambodian people regards it a noble obligation to defend territory left for them by their ancestors and national honor as well as dignity from being violated and disgraced by anyone’s will.

—————————

១-ឯកសាររឿងក្តីប្រាសាទព្រះវិហារ បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

២-ការវាយបកប្រឆាំងនឹងការចោទប្រកាន់របស់ប្រទេសថៃទៅលើអង្គការយូណេស្កូ និងគណៈ កម្មាធិការបេតិកភណ្ឌពិភពលោក “ប្រាសាទព្រះវិហារចុះក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោក ២០០៨” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក
៣-សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា, ទាក់ទងនឹងសំណើរបស់កម្ពុជាសុំបកស្រាយ សាលក្រម… បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

Advertisements
This entry was posted in No important site!. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s