លក្ខន្តិកៈ

១-លក្ខន្តិកៈតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ “ជាភាសាអង់គ្លេស”បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

២-លក្ខន្តិកៈក្រុងរ៉ូម ស្តីពីតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ “ជាភាសាខ្មែរ” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៣-លក្ខន្តិកៈក្រុងរ៉ូម ស្តីពីតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ “ជាភាសាអង់គ្លេស” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក
៤-លក្ខន្តិកៈនៃតុលាការពិសេសរបស់ប្រទេសសេរ៉ាឡេអូន “ជាភាសាអង់គ្លេស” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៥-លក្ខន្តិកៈនៃសាលាជម្រះក្តីអន្តរជាតិរបស់ប្រទេសរ៉ូវ៉ាន់ដា “ជាភាសាអង់គ្លេស” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក
៦-លក្ខន្តិកៈនៃសាលាជម្រះក្តីឧក្រឹដ្ឋកម្មអន្តរជាតិសម្រាប់អតីតយូហ្គោស្លាវី “ជាភាសាអង់គ្លេស” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s