ពិធីសារ

១- ពិធីសារតាមចិត្តជ្រើសរើសជាប់នឹងអនុសញ្ញា ស្តីពីសិទ្ឋិកុមារពាក់ព័ន្ឋនឹងការលក់កុមារ ពេស្យាកម្មកុមារ និងកាមសាស្រ្តកុមារ ភាសាខ្មែរ

២- ពិធីសារពាក់ព័ន្ឋទៅនឹងសិទិ្ឋនារីនៅក្នុងសហភាពអាហ្រ្វិក ភាសាអង់គ្លេស

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s