អនុសញ្ញា

១-អនុសញ្ញាលេខ១៣៨ ស្តីពីការកម្រិតអាយុអប្បបរមាសម្រាប់ការចូលធ្វើការងារ បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

២-អនុសញ្ញាលេខ១១១ ស្តីពីការរើសអើងក្នុងការងារ និងមុខរបរ បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៣-អនុសញ្ញាលេខ១០៥ ស្តីពីការលុបបំបាត់ការងារដោយបង្ខំ បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៤-អនុសញ្ញាលេខ១០០ ស្តីពីប្រាក់ឈ្នួលស្មើគ្នាសម្រាប់កម្មករនិយោជិតបុរស-ស្រ្តីចំពោះការងារ មានតម្លៃស្មើគ្នា បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៥-អនុសញ្ញាលេខ៩៨ ស្តីពីការអនុវត្តគោលការណ៍នៃសិទ្ឋិបង្កើតសមាគម និងសិទ្ឋិនៃការចរចាជា សមូហភាព បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៦-អនុសញ្ញាលេខ៨៧ ស្តីពីសេរីភាពនៃសមាគម និងការការពារសិទ្ឋិនៃការបង្កើតសមាគម បើក មើល ឬ ចម្លងទុក

៧-អនុសញ្ញាលេខ២៩ ស្តីពីការងារដោយបង្ខំ ឬជាកាតព្វកិច្ច បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៨-អនុសញ្ញាអន្តរជាតិ ស្តីពីឋានៈជនភៀសខ្លួន បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៩-អនុសញ្ញា ស្តីអំពីការបង្ការ និងការផ្តន្ទាទោសចំពោះបទឧក្រិដ្ឋប្រល័យពូជសាសន៍ បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

១០-អនុសញ្ញាអន្តរជាតិ ស្តីពីសិទ្ឋិកុមារ បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

១១-អនុសញ្ញាអន្តរជាតិ ស្តីពីការប្រឆាំងនឹងការធ្វើទារុណកម្ម និងការប្រព្រឹត្តមកលើខ្លួន ឬទណ្ឌ កម្មឯទៀតដែលឃោឃៅ អមនុស្សធម៌ ឬបន្ថោកបន្ទាប បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

១២-អនុសញ្ញាអន្តរជាតិ ស្តីពីការបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងប្រឆាំងនឹងស្រ្តីភេទ បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

១៣-អនុសញ្ញាអន្តរជាតិ ស្តីពីការបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងពូជសាសន៍ បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s