សន្ឋិសញ្ញា

១-សន្ឋិសញ្ញា ស្តីពីបត្យាប័នរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង សាធារណៈរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជា មានិតឡាវ “ថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ១៩៩៥” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

២-សន្ឋិសញ្ញា ស្តីពីបត្យាប័នរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន “ថ្ងៃទី ០៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ១៩៩៥” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៣-សន្ឋិសញ្ញា ស្តីពីបត្យាប័នរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង ព្រះរាជាណាចក្រថៃ “ថ្ងៃទី………… ខែឧសភា ឆ្នាំ១៩៩៥” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៤-សន្ឋិសញ្ញាបង្កើតសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាហ្រ្វិក  ភាសាអង់គ្លេស

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s