កតិកាសញ្ញា

១-កតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិ ស្តីពីសិទ្ឋិពលរដ្ឋ និងសិទ្ឋិនយោបាយ បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

២-កតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិ ស្តីពីសិទ្ឋិសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌ បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s