វិទ្យុ

១-ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុ បាយ័ន ចុចស្តាប់

២-ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុ ស្រី្ត ចុចស្តាប់

៣-ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុ អាស៊ីសេរី (៥ ៖ ៣០ – ៦ ៖ ៣០ ព្រឹក ឬ ៧ ៖ ៣០ – ៨ ៖ ៣០ យប់) ចុចស្តាប់

៤-ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុ ខ្មែរប៉ុស្តិ៍ ចុចស្តាប់

៥-ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុ អូស្រ្តាលី ចុចស្តាប់

៦-ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុ សម្លេងខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ចុចស្តាប់

៧-ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុ សំបុកឃ្មុំ សម្លេងប្រជាពលរដ្ឋ ចុចស្តាប់

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s