ព្រះរាជក្រឹត្យ

១-ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្ដីពីមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតជាគ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាល “ថ្ងៃទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ១៩៩៦” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

២-ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្ដីពីការបង្កើតអាជ្ញាធរអាងទន្លេសាប “ថ្ងៃទី០៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០៧” បើកមើល ទាញយក

៣-ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្ដីពីការបង្កើតគណៈទន្ដពេទ្យកម្ពុជា “ថ្ងៃទី០២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០៥” បើកមើល ទាញយក

៤-ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្ដីពីលក្ខន្ដិកៈដោយឡែក នៃក្របខ័ណ្ឌគ្រូបង្រៀនកម្រិតបឋម “ថ្ងៃទី២៩ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២០០១” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៥-ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្ដីពីការធ្វើសមាហរណកម្មទៅក្នុងឋានន្ដរស័ក្ដិមន្ដ្រីសុខាភិបាលជាន់ខ្ពស់ដើម ខ្សែពិសេស “ថ្ងៃទី០៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០៣” បើកមើល ទាញយក

៦-ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្ដីពីលក្ខន្ដិកៈដោយឡែក នៃក្របខ័ណ្ឌគ្រូបង្រៀនកម្រិតមូលដ្ឋាន “ថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០១” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៧-ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្ដីពីលក្ខន្ដិកៈដោយឡែក នៃក្របខ័ណ្ឌគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្ដម “ថ្ងៃទី០៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០៣” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៨-ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្ដីពីការបង្កើត និងការប្រព្រឹត្ដិទៅនៃសហគមន៏អភិវឌ្ឍន៏កសិកម្ម សហភាព សហគមន៏អភិវឌ្ឍន៏កសិកម្ម និងបូកសហគមន៏អភិវឌ្ឍន៏កសិកម្ម “ថ្ងៃទី១៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០១” បើកមើល ទាញយក

៩-ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្ដីពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិគាំទ្រឃុំ-សង្កាត់ “ថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០០១” បើកមើល ទាញយក

១០-ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្ដីពីការបង្កើត និងគ្រប់គ្រងឋបនីយជីវមណ្ឌលបឹងទន្លេសាប “ថ្ងៃទី១០ ខែមេ សា ឆ្នាំ២០០១” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

១១-ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្ដីពីការបង្កើតអាជ្ញាធរអប្សរា “ថ្ងៃទី១៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ១៩៩៥” បើកមើល ទាញយក

១២-ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្ដីពីការបង្កើតគណៈគ្រូពេទ្យ “ថ្ងៃទី០១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០០” បើកមើល ទាញយក

១៣-ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្ដីពីការកំណត់ និងការចាត់ចែងគ្រប់គ្រងតំបន់សៀមរាបអង្គរ  “ថ្ងៃទី២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ១៩៩៤” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

១៤-ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្ដីពីសភាមុខរបរ និងមីក្រូសហគ្រាសកម្ពុជា “ថ្ងៃទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៥” បើកមើល ទាញយក

១៥-ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្ដីពីការកំណត់ និងការគ្រប់គ្រងព្រៃតំបន់ដីជម្រាល “ថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ ១៩៩៩” បើកមើល ទាញយក

១៦-ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្ដីពីការបង្កើតតំបន់ការពារធម្មជាតិ “ថ្ងៃទី០១ ខែវិចិ្ឆកា ឆ្នាំ១៩៩៣” បើកមើល ទាញយក

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s