ព្រះរាជក្រម

ប្រកាសឱ្យប្រើ

២០១២

១-ច្បាប់ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងថ្នាំកសិកម្ម និងជីកសិកម្ម “ថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១២” [4,346KB] បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

២-ច្បាប់ ស្តីពីលទ្ឋកម្មសាធារណៈ “ថ្ងៃទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១២” [3,501KB] បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៣-ច្បាប់ ស្តីពីស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើអនុសញ្ញា ស្តីពីពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិលើប្រភេទសត្វ និងរុក្ខជាតិព្រៃដែលកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ “ថ្ងៃទី០២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១២” [319KB] បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

២០១១

១-ច្បាប់ ស្តីពីការអនុវត្តក្រមរដ្ឋប្បវេណី “ថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១១” [2,125KB] បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

២-ច្បាប់ ស្តីពីរបបហិរញ្ញវត្ថុ និងការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ “ថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១១” [783KB] បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៣-ច្បាប់ ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីបត្យាប័នរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជា ណាចក្រកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ “ថ្ងៃទី០៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១១” [1,778KB] បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៤-ច្បាប់ ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ “ថ្ងៃទី០១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១១” [959KB] បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៥-ច្បាប់ ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត “ថ្ងៃទី០៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១១” [1,282KB] បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៦-ច្បាប់ ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ “ថ្ងៃទី០៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១១” [237KB] បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៧-ច្បាប់ ស្តីពីគ្រប់គ្រងអាស៊ីតខ្លាំង “ថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១១” [2,072KB] បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

២០១០

១-ច្បាប់ ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០១១ បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

២-ច្បាប់ ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងបង្កើតតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីអាស៊ាន- អូស្រ្តាលី-ណូវ៉ែលហ្សឡង់ បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៣-ច្បាប់ ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រម លើកិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខណ្ឌស្តីពីកិច្ច សហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយរវាងសមាគមប្រជាជាតិ អាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងសា ធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៤-ច្បាប់ ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគក្រោមកិច្ច ព្រមព្រៀងក្របខណ្ឌស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយ រវាងរដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋជាសមាជិកសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៥-ច្បាប់ ស្តីពីនីតិវិធីបណ្តឹង នៃរឿងក្តីរដ្ឋប្បវេណីមិនមែនជាបណ្តឹង បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៦-ច្បាប់ ស្តីពីអស្សាមិករណ៍ “ថ្ងៃទី២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១០” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៧-ច្បាប់ ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ “ថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១០” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៨-ច្បាប់ ស្តីពីការផ្តល់សិទ្ឋិកម្មសិទ្ឋិលើចំណែកឯកជននៃអគារសហកម្មសិទ្ឋិដល់ជនបរទេស “ថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១០” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

២០០៩

១-ច្បាប់ ស្តីពីការធ្វើបាតុកម្មដោយសន្តិវិធី “ថ្ងៃទី០៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៩” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

២-ច្បាប់ ស្តីពីស្មុំកូនអន្តរប្រទេស “ថ្ងៃទី០៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៩” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៣-ច្បាប់ ស្តីពីការហាមឃាត់អាវុធគីមី អាវុធនុយក្លេអ៊ែរ អាវុធជីវសាស្រ្ត និងអាវុធវិទ្យុសកម្ម “ថ្ងៃទី ០៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៩” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៤-ច្បាប់ ស្តីពីការអនុម័ត យល់ព្រមលើអនុស្សរណៈនៃ ការយោគយល់គ្នា ស្តីពីវិស័យផ្លាស់ប្តូរហត្ថពលកម្មរវាងរាជរដ្ឋាភិបាល នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋគូវ៉ែត “ថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៩” ជាភាសាខ្មែរ និង ភាសាអង់គ្លេស បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៥-ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ “ថ្ងៃទី១២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៩” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៦-ច្បាប់ ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារតាម ជម្រើសនៃអនុសញ្ញា ស្តីពីការលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងប្រឆាំងនារីភេទ បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៧-ច្បាប់ ស្តីពីកិច្ចការពារ និងលើកកម្ពស់សិទិ្ធជនពិការ “ថ្ងៃទី០៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០៩” បើក មើល ឬ ចម្លងទុក

៨-ច្បាប់ ស្ដីពីភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុ “ថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៩” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៩-ច្បាប់ ស្តីពីទេសចរណ៍ “ថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៩” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

២០០៨

១-ច្បាប់ ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ក្រុម ប្រឹក្សាស្រុក ក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌ “ថ្ងៃទី០២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០៨” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

២-ច្បាប់ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ “ថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៨” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៣-ច្បាប់ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងពូជដំណាំ និងសិទិ្ធអ្នកបង្កាត់ពូជដំណាំ “ថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៨” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៤-ច្បាប់ ស្តីពីនីតិវិធីនៃការពិន័យស៊ីវិល “ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០០៨” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៥-ច្បាប់ ស្តីពីតំបន់ការពារធម្មជាតិ “ថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០៨” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៦-ច្បាប់ ស្តីពីជីវសុវត្ថិភាព “ថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០៨” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៧-ច្បាប់ ស្តីពីការបង្រ្កាបអំពើជួញដូរមនុស្ស និងអំពើធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទ “ថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០៨” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

២០០៧

១-ច្បាប់ ស្តីពីការយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀង រវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាស្តីពីការផ្ទេរទណ្ឌិត “ថ្ងៃទី០៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៧” ជាភាសាខ្មែរ និង ភាសាអង់គ្លេស បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

២-ច្បាប់ ស្តីពីលក្ខន្តិកៈសមាជិកព្រឹទ្ធសភា “ថ្ងៃទី០៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៧” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៣-ច្បាប់ ស្តីពីអាកាសចរស៊ីវិល នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា “ថ្ងៃទី០៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៧” បើក មើល ឬ ចម្លងទុក

៤-ច្បាប់ ស្តីពីការបោះផ្សាយ និងការជួញដូរមូលបត្រមហាជន “ថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៧” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៥-ច្បាប់ ស្តីពីក្ស័យធន “ថ្ងៃទី០៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៧” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៦-ក្រមរដ្ឋប្បវេណី “ថ្ងៃទី០៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៧” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៧-ច្បាប់ ស្តីពីគយ “ថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០៧” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៨-ច្បាប់ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា “ថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៧” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៩-ច្បាប់ ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា៩ នៃច្បាប់ស្តីពីអគី្គសនីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា “ថ្ងៃទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៧” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

១០-ច្បាប់ ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលជាភាគី នៃអនុសញ្ញាអង្គការ សហប្រជាជាតិ ស្តីពីការការពារ និងការលើកស្ទួយភាពផ្សេងៗគ្នានៃវិញ្ញត្តិវប្បធម៌ “ថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០៧” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

១១-ច្បាប់ ស្តីពីការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម “ថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៧” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

១២-ច្បាប់ ស្តីពីស្តង់ដារកម្ពុជា “ថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៧” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

១៣-ច្បាប់ ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោក “ថ្ងៃទី០៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០៧” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

១៤-ច្បាប់ ស្តីពីប្រតិបត្តិការដែលមានកិច្ចធានា “ថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៧” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

១៥-ច្បាប់ ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើលក្ខន្តិកៈនៃសហគមន៍ទូរគមនាគមន៍អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក “ថ្ងៃទី០៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០៧” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

១៦-ច្បាប់ ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារទី៣របស់អាស៊ានស្តីពីប្រភេទ និងបរិមាណយាន យន្តផ្លូវគោក “ថ្ងៃទី០៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០៧” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

១៧-ច្បាប់ ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារទី៤របស់អាស៊ានស្តីពីតម្រូវការផ្នែកបច្ចេកទេស របស់យានយន្ត “ថ្ងៃទី០៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០៧” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

១៨-ច្បាប់ ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត “ថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៧” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

១៩-ច្បាប់ ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលរួមក្នុងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិប្រ ឆាំងនឹងការប្រើប្រាស់សារធាតុដូប៉ាក្នុងវិស័យកីឡា “ថ្ងៃទី២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៧” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

២០-ច្បាប់ ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ “ថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៧” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

២១-ច្បាប់ ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលជាភាគីនៃពិធីសារបន្ថែមនៃ អនុសញ្ញាស្តីពីការប្រឆាំងការធ្វើទារុណកម្ម អំពើឃោរឃៅ អំពើអមនុស្សធម៌ អំពើធ្វើទុក្ខបុកម្នេញ ឬទណ្ឌកម្ម “ថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៧” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

២២-ច្បាប់ ស្តីពីមូលបត្ររដ្ឋ “ថ្ងៃទី១០ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៧” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

២៣-ច្បាប់ ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលជាភាគីនៃអនុសញ្ញាក្រុងឡា អេ ស្តីពីការការពារកុមារ និងសហប្រតិបត្តិការទាក់ទងនឹងការស្មុំកូនអន្តរប្រទេស “ថ្ងៃទី២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៧” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

២០០៦

១-ច្បាប់ ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា ១៤ និងមាត្រា ៥៧ នៃច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃ ធនាគារជាតិកម្ពុជា ‘’ថ្ងៃទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៦‘’ បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

២-ច្បាប់ ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលរួមក្នុងអនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉ែន ស្តីពីកិច្ចការពារស្រទាប់អូហ្សូន (ភាសាខ្មែរ និង ភាសាអង់គ្លេស) បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៣-ច្បាប់ ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលរួមលើពិធីសារក្យូតូ នៃអនុ- សញ្ញាក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ (ភាសាខ្មែរ និង អង់គ្លេស) បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៤-ច្បាប់ ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលរួមលើពិធីសារម៉ុងរ៉េអាល់ ស្តីពីសារធាតុបំផ្លាញស្រទាប់អូហ្សូន ‘’ថ្ងៃទី២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៦‘’ (ភាសាខ្មែរ និង ភាសាអង់គ្លេស) បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៥-ច្បាប់ ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់គ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០០៧ ‘’ថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៦‘’ បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៦-ច្បាប់ ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលរួមលើពិធីសារកាតាហ្សេ ណាស្តីពីជីវសុវត្ថិភាព ‘’ថ្ងៃទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៦‘’ (ភាសាខ្មែរ និង ភាសាអង់គ្លេស) បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៧-ច្បាប់ ស្តីពីកាតព្វកិច្ចយោធា ‘’ថ្ងៃទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៦‘’ បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៨-ច្បាប់ ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលរួមលើវិសោធនកម្មចំនួន បួននៃពិធីសារម៉ុងរ៉េអាល់ស្តីពីសារធាតុបំផ្លាញស្រទាប់អូហ្សូន ‘’ថ្ងៃទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៦‘’(ភាសាខ្មែរ និង ភាសាអង់គ្លេស) បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៩-ច្បាប់ ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា២ និងមាត្រា១៥ នៃច្បាប់ស្តីពីសភាពាណិជ្ជកម្ម ‘’ថ្ងៃទី២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០៦‘’ បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

១០-ច្បាប់ ស្តីពីឯកពន្ឋភាព ‘’ថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៦‘’ បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

១១-ច្បាប់ ស្តីពីលក្ខន្តិកៈតំណាងរាស្រ្ត ‘’ថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៦‘’ បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

១២-ច្បាប់ ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា១៨ នៃច្បាប់ស្តីពីសវនកម្មនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា  ‘’ថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០៦‘’ បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

១៣-ច្បាប់ ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើការធានាទូទាត់របស់រាជរដ្ឋាភិបាល នៃព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជាឲ្យក្រុមហ៊ុនស៊ីណូហាយជ្រូខបផរ៉េហ្សិន លីមីតធីត បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

១៤-ច្បាប់ ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលជាភាគី នៃអនុសញ្ញាអន្តរ ជាតិស្តីពីការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងកិច្ចការរដ្ឋបាលគយ  ‘’ថ្ងៃទី០២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៦‘’  (ភាសាខ្មែរ និង ភាសាអង់គ្លេស) បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

១៥-ច្បាប់ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរោងចក្រ និងសិប្បកម្ម ‘’ថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៦‘’ បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

១៦-ច្បាប់ ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា១៣ថ្មី នៃច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោត ជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត ‘’ថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៦‘’ បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

១៧-ក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី ‘’ថ្ងៃទី០៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០៦‘’ បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

១៨-ច្បាប់ ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់  ‘’ថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៦‘’ បើកមើល ចម្លងទុក

១៩-ច្បាប់ ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើឧបសម្ព័ន្ឋទី១ ទី២ ទី៤ ទី៧ ទី៩ ទី១១ ទី១២ ទី១៣អា  ទី១៣បេ ទី១៥ ទី១៦ វិសោធនកម្មមាត្រា១៧ និងពិធីសារទី១ សម្រាប់អនុវត្តន៍កិច្ចព្រមព្រៀងរវាង និងក្នុងរង្វង់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន សាធារណរដ្ឋ ប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ សហភាពមីយ៉ាន់ម៉ា ព្រះរាជាណាចក្រថៃឡងដ៏ និងសាធារណ រដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម ស្តីពីការសម្រួលការដឹកជញ្ជូនទំនិញ និងពលរដ្ឋឆ្លងកាត់ព្រំដែន  ‘’ថ្ងៃទី០២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៦‘’ (ភាសាខ្មែរ និង ភាសាអង់គ្លេស) បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

២០-ច្បាប់ ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីរបបសោធននិវត្តន៍ និងសោធនបាត់បង់សមត្ថភាព ការងារចំពោះយោធិន នៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទ ‘’ថ្ងៃទី០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០៦‘’ បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

២១-ច្បាប់ ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់ស្តីពីការ ប្រយុទ្ឋប្រឆាំងនឹងអំពើប្លន់នាវា និងអំពើប្លន់ប្រដាប់អាវុធក្នុងដែនសមុទ្រអាស៊ី  ‘’ថ្ងៃទី០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០៦‘’ (ភាសាខ្មែរ និង ភាសាអង់គ្លេស) បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

២២-ច្បាប់ ស្តីពីមជ្ឈត្តការផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម  ‘’ថ្ងៃទី០៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៦‘’ បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

២៣-ច្បាប់ ស្តីពីជលផល ‘’ថ្ងៃទី២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៦‘’ បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

២៤-ច្បាប់ ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើអនុសញ្ញាកុងស៊ុលរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម ‘’ថ្ងៃទី០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០៦‘’ (ភាសាខ្មែរ និង ភាសាអង់គ្លេស) បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

២៥-ច្បាប់ ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលរួមក្នុងអនុសញ្ញាស្តីពី ជីវចម្រុះ ‘’ថ្ងៃទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៦‘’ (ភាសាខ្មែរ និង ភាសាអង់គ្លេស) បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

២៦-ច្បាប់ ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលរួមក្នុងអនុសញ្ញាស្តុក ខូមស្តីពីសារធាតុបំពុលសរីរាង្គមិនងាយបំបែកធាតុ ‘’ថ្ងៃទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៦‘’ (ភាសាខ្មែរ និង ភាសាអង់គ្លេស) បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

២៧-ច្បាប់ ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលរួមក្នុងអនុសញ្ញាបាសែល ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យចលនាដឹកជញ្ជូន និងការបោះបង់ចោលសំណល់គ្រោះថ្នាក់ឆ្លងដែន ‘’ថ្ងៃទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៦‘’ (ភាសាខ្មែរ និង ភាសាអង់គ្លេស) បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

២៨-ច្បាប់ ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង អាស៊ានស្តីពីការបំពុលដោយផ្សែងអ័ព្ទឆ្លងកាត់ព្រំដែន ‘’ថ្ងៃទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៦‘’ (ភាសាខ្មែរ និង ភាសាអង់គ្លេស) បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

២៩-ច្បាប់ ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា៦៣ នៃបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីប្រព័ន្ឋតុលាការច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌ និងនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌសម្រាប់អនុវត្តន៍នៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសម័យអន្តរកាល ‘’ថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៦‘’ បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៣០-ច្បាប់ ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើអនុសញ្ញាស្តីពីការការពារបេតិកភ័ណ្ឌវប្បធម៌អរូបី ‘’ថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៦‘’ បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៣១-ច្បាប់ ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលរួមក្នុងអនុសញ្ញាស្តីពី ការត្រួតពិនិត្យថ្នាក់ជក ‘’ថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៦‘’ (ភាសាខ្មែរ និង ភាសាអង់គ្លេស) បើក មើល ឬ ចម្លងទុក

៣២-ច្បាប់ ស្តីពីការទូទាត់ថិវកាទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០០៣ ‘’ថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៦‘’ បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៣៣-ច្បាប់ ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើផែនការយុទ្ឋសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ២០០៦-២០១០ ‘’ថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៦‘’ បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៣៤-ច្បាប់ ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលជាភាគីនៃពិធីសារស្តីពី ការទប់ស្កាត់ បង្រ្កាប និងដាក់ទណ្ឌកម្ម ការជួញដូរមនុស្ស ជាពិសេសស្រ្តី និងកុមារដែលបំ ពេញលើអនុសញ្ញារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការប្រឆាំងបទឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនដែល មានអង្គការចាត់តាំង ‘’ថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៦‘’ បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៣៥-ច្បាប់ ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារទី៩ ស្តីពីទំនិញគ្រោះថ្នាក់ ‘’ថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៦‘’ បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៣៦-ច្បាប់ធម្មនុញ្ញស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា៨២ មាត្រា៨៨ថ្មី មាត្រា៩០ថ្មី មាត្រា៩៨ មាត្រា ១០៦ថ្មី មាត្រា១១១ថ្មី(មួយ)  មាត្រា១១៤ថ្មី នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងមាត្រា៦ នៃច្បាប់ធម្មនុញ្ញបន្ថែមសំដៅធានា នូវដំណើរការជាប្រក្រតីនៃស្ថាប័នជាតិ ‘’ថ្ងៃទី០៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០០៦‘’ បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

២០០៥

១-ច្បាប់ ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលជាភាគីនៃអនុសញ្ញាអន្តរជាតិ ស្តីពីការលុបបំបាត់ចោលនូវការផ្តល់នូវហិរញ្ញប្បទានដល់អំពើភេរវកម្ម “ថ្ងៃទី១៤ ខែវិចិ្ឆកា ឆ្នាំ២០០៥” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

២-ច្បាប់ ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលជាភាគីនៃពិធីសារស្តីពីការប្រ ឆាំងការរត់ពន្ឋជនអន្តោប្រវេសន៍នៅតាមដែនគោក ដែនសមុទ្រ និងដែនអាកាសដែលបំពេញ បន្ថែមលើអនុសញ្ញារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ស្តីពីការប្រឆាំងបទឧក្រិដ្ឋកម្មដែលមានអង្គការ ចាត់តាំង “ថ្ងៃទី១៤ ខែវិចិ្ឆកា ឆ្នាំ២០០៥” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៣-ច្បាប់ ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលជាភាគីនៃអនុសញ្ញារបស់ អង្គការសហប្រជាជាតិ ស្តីពីការប្រឆាំងបទឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនដែលមានអង្គការចាត់តាំង “ថ្ងៃទី១៤ ខែវិចិ្ឆកា ឆ្នាំ២០០៥” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៤-ច្បាប់ ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើសន្ឋិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមទៅលើសន្ឋិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែនរដ្ឋឆ្នាំ ១៩៨៥ “ថ្ងៃទី៣០ ខែវិចិ្ឆកា ឆ្នាំ២០០៥” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៥-ច្បាប់ ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០០៦ “ថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៥” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៦-ច្បាប់ ស្តីពីការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ និងកិច្ចការពារជនរងគ្រោះ “ថ្ងៃទី២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៥” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៧-ច្បាប់ ស្តីពីអនុម័តយល់ព្រមលើអនុសញ្ញារបស់អង្គការអន្តរជាតិខាងការងារលេខ ១៨២ ស្តីពី ការហាមប្រាម និងសកម្មភាពបន្ទាន់សម្រាប់ការលុបបំបាត់ទម្រង់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៃពលកម្មកុមារ “ថ្ងៃទី២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៥” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៨-ច្បាប់ ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារនៃការធ្វើវិសោធនកម្មលើកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌ ស្តីពីតំបន់វិនិយោគអាស៊ាន “ថ្ងៃទី២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៥” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៩-ច្បាប់ ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា និង រដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម ស្តីពីការជំរុញនិងការការពារវិនិ យោគ “ថ្ងៃទី២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៥” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

១០-ច្បាប់ ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀង ស្តីពីការជំរុញ និងការការពារទៅវិញទៅ មកនូវការវិនិយោគរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង ព្រះរាជាណាចក្រណែតធីឡេន “ថ្ងៃទី២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៥” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

១១-ច្បាប់ ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលជាសមាជិកនៃអនុសញ្ញាស្តីពី ការការពាររូបកាយពីសារធាតុនុយក្លេអ៊ែរ “ថ្ងៃទី១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៥” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

១២-ច្បាប់ ស្តីពីការយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលជាសមាជិកនៃអនុសញ្ញាអន្តរជាតិប្រ ឆាំងនឹងការចាប់ជាចំណាប់ខ្មាំង “ថ្ងៃទី១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៥” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

១៣-ច្បាប់ ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលជាភាគីនៃអនុសញ្ញាអន្តរជាតិ ស្តីពី ការបង្រ្កាបការដាក់គ្រាប់បែកផ្ទុះរបស់ភេរវករ “ថ្ងៃទី១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៥” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

១៤-ច្បាប់ ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាល សហរដ្ឋអាមេរិក ស្តីពីការមិនប្រគល់ខ្លួនជូនតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ “ថ្ងៃទី១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៥” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

១៥-ច្បាប់ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងអាវុធ គ្រឿងផ្ទុះ និងគ្រាប់រំសេវ “ថ្ងៃទី០១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៥” បើក មើល ឬ ចម្លងទុក

១៦-ច្បាប់ ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលជាភាគីនៃអនុសញ្ញា ស្តីពីការ ទប់ស្កាត់ និងការដាក់ទោសទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងឡាយប្រឆាំងនឹងបុគ្គលដែលត្រូវការពារជាអន្តរ ជាតិរួមទាំងភ្នាក់ងារការទូត “ថ្ងៃទី១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៥” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

១៧-ច្បាប់ ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលជាសមាជិកនៃពិធីសារ ស្តីពី ការបង្រ្កាបអំពើខុសច្បាប់ទៅនឹងសុវត្ថិភាពនៃទីតាំងអចិន្រ្តៃយ៍ដែលសិ្ថតនៅតំបន់ខ្ពង់រាបបាត សមុទ្រ “ថ្ងៃទី១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៥” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

១៨-ច្បាប់ ស្តីពីបណ្ណសារ “ថ្ងៃទី១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៥” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

១៩-ច្បាប់ ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តររដ្ឋាភិបាល ស្តីពីពាណិជ្ជកម្មថាមពល អគ្គីសនី តំបន់នៅក្នុងមហាអនុតំបន់មេគង្គ “ថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៥” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

២០-ច្បាប់ ស្តីពីឧបករណ៍អាចជួញដូរបាន និង ប្រតិបត្តិការទូទាត់សងប្រាក់ “ថ្ងៃទី២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៥” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

២១-ច្បាប់ ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ឋសភា “ថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៥” បើក មើល ឬ ចម្លងទុក

២២-ច្បាប់ ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលរួមក្នុងអនុសញ្ញាស្តីពីសារ ធាតុដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ប្រព័ន្ឋសរសៃប្រាសាទឆ្នាំ ១៩៧១ “ថ្ងៃទី០២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០៥” បើក មើល ឬ ចម្លងទុក

២៣-ច្បាប់ ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើធម្មនុញ្ញអង្គការអន្តរជាតិទេសន្តរប្រវេសន៍ “ថ្ងៃទី០២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០៥” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

២៤-ច្បាប់ ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើអនុសញ្ញាស្តីពីអាវុធគីមី “ថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០០៥” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

២៥-ច្បាប់ ស្តីពីការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០០២ “ថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០០៥” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

២៦-ច្បាប់ ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ “ថ្ងៃទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៥” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

២៧-ច្បាប់ ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងកិច្ចការនារី “ថ្ងៃទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៥” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

២៨-ច្បាប់ ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ឋជន និងយុវនីតិសម្បទា “ថ្ងៃទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៥” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

២៩-ច្បាប់ ស្តីពីស្ថិតិ “ថ្ងៃទី០៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៥” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៣០-ច្បាប់ ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀន “ថ្ងៃទី០៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៥” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៣១-ច្បាប់ ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារធ្វើវិសោធនកម្មលើកិច្ចព្រមព្រៀងមូលដ្ឋានស្តីពី កម្មវិធីសហប្រតិបតិ្តការលើវិស័យឧស្សាហកម្មអាស៊ាន “ថ្ងៃទី០២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០៥” បើក មើល ឬ ចម្លងទុក

៣២-ច្បាប់ ស្តីពីការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០០១ “ថ្ងៃទី០២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០៥” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៣៣-ច្បាប់ ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលរួមក្នុងអនុសញ្ញាទោលស្តីពី គ្រឿងញៀនឆ្នាំ ១៩៦១ “ថ្ងៃទី០២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០៥” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៣៤-ច្បាប់ ស្តីពីសហគ្រាសពាណិជ្ជកម្ម “ថ្ងៃទី១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៥” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៣៥-ច្បាប់ ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើអនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉ែនស្តីពីទំនាក់ទំនងកុងស៊ុល “ថ្ងៃទី០២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០៥” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៣៦-ច្បាប់ ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលរួមក្នុងអនុសញ្ញារបស់អង្គការ សហប្រជាជាតិប្រឆាំងនឹងការចរាចរគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ និងសារធាតុដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ប្រ ព័ន្ឋសរសៃប្រាសាទឆ្នាំ ១៩៨៨ “ថ្ងៃទី០២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០៥” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

២០០៤

១-ច្បាប់ ស្តីពីការរៀបចំព្រះបរមងារ និងព្រះរាជបុព្វសិទ្ឋិថ្វាយដល់អតីតព្រះមហាក្សត្រ និងព្រះ រាជមហេសី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា “ថ្ងៃទី២៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៤” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

២-ច្បាប់ ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអង្គការសហប្រជាជាតិ និង រាជរដ្ឋាភិ បាលកម្ពុជា ទាក់ទងនឹងការកាត់សេចក្តីនៅក្រោមច្បាប់កម្ពុជានូវឧក្រឹដ្ឋកម្មដែលប្រព្រឹត្តឡើងនៅ ក្នុងរយៈកាលនៃកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ “ថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៤” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៣-ច្បាប់ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រុមប្រឹក្សារាជសម្បត្តិ “ថ្ងៃទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៤” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៤-ច្បាប់ ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារនៃការចូលរួមរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងអង្គ ការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក “ថ្ងៃទី០៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០៤” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៥-ច្បាប់ ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០០៥ “ថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៤” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

 ២០០៣

១-ច្បាប់ ស្តីពីវិសោធនកម្មនៃច្បាប់ស្តីពីវិនិយោគ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ”ថ្ងៃទី២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០០៣” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

២-ច្បាប់ ស្តីពីលក្ខនិ្តកៈមន្រ្តីរាជការនៃក្រុមនីតិប្បញ្ញត្តិ ”ថ្ងៃទី១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០៣” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៣-ច្បាប់ ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារទី៨ ស្តីពីវិធានការអនាម័យ និងភូតគាមអនាម័យ ដើម្បីអនុវត្តន៍កិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាន អំពីការសម្របសម្រួលទំនិញឆ្លងកាត់ ”ថ្ងៃទី២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៣” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៤-ច្បាប់ ស្តីពីការអនុម័តឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលរួមក្នុងអនុសញ្ញាស្តីពីការបង្កើតក្រុម ប្រឹក្សាសហប្រតិបត្តិការគយ ”ថ្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៣” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៥-ច្បាប់ ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារនៃការរៀបចំពិសេសសម្រាប់ផលិតផលវេទយិត និង ផលិតផលវេទយិតខ្ពស់ ”ថ្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៣” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៦-ច្បាប់ ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងរវាង និងក្នុងរង្វង់រដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណា ចក្រកម្ពុជា សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតប្រជាធិបតេយ្យឡាវ ព្រះរាជាណាចក្រថៃឡង់ដ៍ និងសាធារ ណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម ស្តីពីការសម្រួលនៃការដឹកជញ្ជូនទំនិញ និងពលរដ្ឋឆ្លងកាត់ព្រំដែន ”ថ្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៣” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៧-ច្បាប់ ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលរួមក្នុងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិ ស្តីពីការធ្វើឲ្យស៊ីចង្វាក់នៃការកំណត់មុខទំនិញ និងប្រព័ន្ឋលេខកូដ ”ថ្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៣” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៨-ច្បាប់ ស្តីពីសិទ្ឋិអ្នកនិពន្ឋ និងសិទ្ឋិប្រហាក់ប្រហែល ”ថ្ងៃទី០៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០០៣” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៩-ច្បាប់ ស្តីពីវិសោធនកម្មនៃច្បាប់ស្តីពីសារពើពន្ឋ”ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០០៣” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

១០-ច្បាប់ ស្តីពីប្រកាសនីយបត្រតក្កកម្ម និងវិញ្ញាបនបត្រម៉ូដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ និងគំនូរ ឧស្សាហកម្ម ”ថ្ងៃទី២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៣” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

២០០២

១-ច្បាប់ ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា២៦ នៃច្បាប់ស្តីពីប្រព័ន្ឋហិរញ្ញវត្ថុ ”ថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០២” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

២-ច្បាប់ ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើផែនការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច-សង្គមកិច្ចប្រាំឆ្នាំលើកទីពីរ ២០០១- ២០០៥ ”ថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០២” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៣-ច្បាប់ ស្តីពីការកំណត់ចំនួនអាសនៈរដ្ឋសភា នីតិកាលទី៣ ”ថ្ងៃទី២៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០២” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៤-ច្បាប់ ស្តីពីវិស័យប្រៃសណីយ៍ ”ថ្ងៃទី១១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០២” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៥-ច្បាប់ ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០០៣ ”ថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០២” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៦-ច្បាប់ ស្តីពីការបង្ការ និងការប្រយុទ្ឋទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលមេរោគអេដស៍/ជំងឺអេដស៍ ”ថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០២” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៧-ច្បាប់ ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត ”ថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០២” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៨-ច្បាប់ ស្តីពីរបបសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់ជនទាំងឡាយដែលស្ថិតនៅក្រោមបទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់ ស្តីពីការងារ ”ថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០២” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៩-ច្បាប់ ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារទី៥ របស់អាស៊ានស្តីពីកាតព្វកិច្ចធានារ៉ាប់រងយាន យន្ត ”ថ្ងៃទី០៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០០២” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

១០-ច្បាប់ ស្តីពីស្ថានទម្ងន់ទោសនៃបទឧក្រិដ្ឋ ”ថ្ងៃទី០៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០០២” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

១១-ច្បាប់ ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា៣៦ មាត្រា៣៨ មាត្រា៩០ និងមាត្រា៩១ នៃច្បាប់ស្តីពីនីតិវិធី ព្រហ្មទណ្ឌ ”ថ្ងៃទី១០ ខែមករា ឆ្នាំ២០០២” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

១២-ច្បាប់ ស្តីពីម៉ាក ពាណិជ្ជនាម និងអំពើនៃការប្រកួតប្រជែងមិនស្មោះត្រង់ បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

១៣-ច្បាប់ ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា និង រដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋគ្រូអាស្យា ស្តីពីការជំរុញ និងការការពារទៅវិញទៅមកនូវ ការវិនិយោគ ”ថ្ងៃទី០៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០២” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

១៤-ច្បាប់ ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា និង រដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋគូបា ស្តីពីការជំរុញ និងការការពារវិនិយោគ ”ថ្ងៃទី០៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០២” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

១៥-ច្បាប់ ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើអនុសញ្ញាអ៊ុយនីឌ្រ័រស្តីពីសម្បត្តិវប្បធម៌ដែលត្រូវគេលួច ឬ ត្រូវគេធ្វើនីហរណកម្មខុសច្បាប់ ”ថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០២” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

១៦-ច្បាប់ ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារជម្រើសពីរ ដកស្រង់ពីអនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ឋិកុមារ អំពី ការចូលរួមរបស់កុមារនៅក្នុងជម្លោះប្រដាប់អាវុធ និងអំពើការជួញដូរកុមារ ការធ្វើពេស្យាកម្ម កុមារ និងការផ្សព្វផ្សាយរូបអាសអាភាសកុមារ ”ថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០២” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

១៧-ច្បាប់ ស្តីពីគណនេយ្យសហគ្រាស សវនកម្មគណនេយ្យសហគ្រាស និងវិជ្ជាជីវៈគណនេយ្យ ”ថ្ងៃទី០៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០២” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

១៨-ច្បាប់ ស្តីពីការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០០០ ”ថ្ងៃទី០៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០០២” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

១៩-ច្បាប់ ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើលក្ខន្តិកៈទីក្រុងរ៉ុម ស្តីពីតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ”ថ្ងៃទី០៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០០២” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

២០០១

១-ច្បាប់ ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងលើអនុសញ្ញាស្តីពីដំណោះស្រាយវិវាទពាក់ ព័ន្ឋនឹងការវិនិយោគរវាងបណ្តារដ្ឋ ហើយនិងបុគ្គលនៃរដ្ឋដទៃ “ថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០១” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

២-ច្បាប់ ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាល នៃព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា និង រដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីនស្តីពីការជំរុញ និងការវិនិយោគ “ថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០១” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៣-ច្បាប់ ស្តីពីការយល់ព្រម និងការអនុវត្តអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិចែងអំពីការទទួល ស្គាល់ និងការប្រតិបត្តិសេចក្តីសម្រេចមជ្ឈត្តករបរទេស “ថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០១” បើក មើល ឬ ចម្លងទុក

៤-ច្បាប់ ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា និង មូលនិធិ អូបិ សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ ដើម្បីការលើកទឹកចិត្ត និងការការពារវិនិ យោគ “ថ្ងៃទី១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០១” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៥-ច្បាប់ ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា និង រដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋបារាំង ដើម្បីជំរុញ និងការការពារទៅវិញទៅមកនូវការវិនិ យោគ “ថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០១” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៦-ច្បាប់ ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០០២ “ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០១” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៧-ច្បាប់ ស្តីពីអគ្គីសនី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា “ថ្ងៃទី០២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០១” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៨-ច្បាប់ ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើការធានាទូទាត់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យសារជីវកម្មអា ហ័រណ នីហ័រណ បច្ចេកវិទ្យាថាមពលអគ្គីសនីចិន “ថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០០១” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៩-ច្បាប់ភូមិបាល “ថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០១” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

១០-ច្បាប់ ស្តីពីការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ១៩៩៩ “ថ្ងៃទី២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០០១” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

១១-ច្បាប់ ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ “ថ្ងៃទី១៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០០១” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

២០០០

១-ច្បាប់ ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០០១ “ថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០០” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

២-ច្បាប់ ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារលើការធ្វើវិសោធនកម្មទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពី គម្រោងអនុគ្រោះពន្ឋគយរួមសម្រាប់តំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីអាស៊ាន “ថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០០” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៣-ច្បាប់ ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលរួមក្នុងសន្ឋិសញ្ញាស្តីពីការហាម ឃាត់ជាទូទៅនៃការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ “ថ្ងៃទី០៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០០” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៤-ច្បាប់ ស្តីពីការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ១៩៩៨ “ថ្ងៃទី២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០០” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៥-ច្បាប់ ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង សាធារណ រដ្ឋសហព័ន្ឋអាលឺម៉ង់ដើម្បីជំរុញ និងការពារទៅវិញទៅមកនូវការវិនិយោគ “ថ្ងៃទី៣០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០០” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៦-ច្បាប់ ស្តីពីការធានារ៉ាប់រង “ថ្ងៃទី២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០០” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៧-ច្បាប់ ស្តីពីសវនកម្ម នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា “ថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០០០” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៨-ច្បាប់ ស្តីពីច្បាប់បន្ថែមទៅលើច្បាប់ស្តីពីសវនកម្ម នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា “ថ្ងៃទី២៤ ខែវិចិ្ឆកា ឆ្នាំ២០០០” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៩-ច្បាប់ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងលើការប្រកបវិជ្ជាជីវៈឯកជនក្នុងវិស័យវេជ្ជសាស្រ្ត អមវេជ្ជសាស្រ្ត និងជំ នួយវេជ្ជសាស្រ្ត “ថ្ងៃទី០៣ ខែវិចិ្ឆកា ឆ្នាំ២០០០” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

១០-ច្បាប់ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងគុណភាព សុវត្ថិភាពលើផលិតផល ទំនិញ និង សេវា “ថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០០” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

១៩៩៩

១-ច្បាប់ ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើអនុសញ្ញាលេខ ១៥០ ស្តីពីរដ្ឋបាលការងារ នៃអង្គការអន្តរ ជាតិខាងការងារ “ថ្ងៃទី១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៩៩” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

២-ច្បាប់ ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងសង្គមកិច្ច ការងារ បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និងយុវនីតិសម្បទា “ថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ១៩៩៩” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៣-ច្បាប់ ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ឋសភា និងអធិការកិច្ច “ថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ១៩៩៩” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៤-ច្បាប់ ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលជាសមាជិកនៃទីភ្នាក់ងារធានា ការវិនិយោគពហុភាគី “ថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ១៩៩៩” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៥-ច្បាប់ ស្តីពីការហាមប្រើប្រាស់គ្រាប់មីនគ្រប់ប្រភេទប្រឆាំងនឹងមនុស្ស “ថ្ងៃទី២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ១៩៩៩” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៦-ច្បាប់ ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើអនុសញ្ញាស្តីពីការហាមប្រើប្រាស់ ការរក្សាទុក ការផលិត និង ការផ្ទេរគ្រាប់មីនប្រឆាំងនឹងមនុស្ស និងការបំផ្លាញគ្រាប់មីន “ថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ១៩៩៩” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៧-ច្បាប់ ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម “ថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ១៩៩៩” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៨-ច្បាប់ ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ “ថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ១៩៩៩” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៩-ច្បាប់ ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងកិច្ចការនារី និងអតីតយុទ្ឋជន “ថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ១៩៩៩” បើក មើល ឬ ចម្លងទុក

១០-ច្បាប់ ស្តីពីការធ្វើវិសោធនកម្មមាត្រា៥១ នៃច្បាប់ស្តីពីសហលក្ខន្តិកៈមន្រ្តីរាជការស៊ីវិល “ថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ១៩៩៩” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

១១-ច្បាប់ ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា១០ មាត្រា១១ មាត្រា១៤ មាត្រា១៦ មាត្រា១៨ មាត្រា២១ មាត្រា២២ មាត្រា២៥ មាត្រា២៦ មាត្រា២៨ មាត្រា២៩ មាត្រា៣០ មាត្រា៣១ មាត្រា៣២ មាត្រា៣៣ មាត្រា៣៤ មាត្រា៣៥ មាត្រា៣៦ មាត្រា៣៧ មាត្រា៣៨ មាត្រា៤០ មាត្រា៤២ មាត្រា៤៤ ក្នុងជំពូកទី២ មាត្រា៥៤ មាត្រា៥៧ មាត្រា៥៨ ក្នុងជំពូកទី៤ និង មាត្រា៥៩ មាត្រា៦០ ក្នុងជំពូកទី៥ នៃច្បាប់ស្តិពីវិធានពាណិជ្ជកម្ម និងបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម “ថ្ងៃទី១៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៩៩” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

១២-ច្បាប់ ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារទីពីរ ធ្វើវិសោធនកម្មលើសន្ឋិសញ្ញាមិត្តភាព និងសហប្រតិបត្តិការនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ទីក្រុងម៉ានីល នាថ្ងៃទី២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៩៨ “ថ្ងៃទី២៦ ខែវិចិ្ឆកា ឆ្នាំ១៩៩៩” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

១៣-ច្បាប់ ស្តីពីគ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ “ថ្ងៃទី១៨ ខែវិចិ្ឆកា ឆ្នាំ១៩៩៩” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

១៤-ច្បាប់ ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០០០ “ថ្ងៃទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៩៩” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

១៥-ច្បាប់ ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ១៩៩៩ “ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៩៨” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

១៩៩៨

១-ច្បាប់បន្ថែមទៅលើច្បាប់ ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត “ថ្ងៃទី០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៩៨” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

២-ច្បាប់ ស្តីពីការបង្កើតគណនីពិសេសរបស់រតនាគារជាតិសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំ ណាងរាស្រ្ត “ថ្ងៃទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ១៩៩៨” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៣-ច្បាប់ ស្តីពីរបបហិរញ្ញវត្ថុ និងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខេត្ត ក្រុង “ថ្ងៃទី២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ១៩៩៨” បើក មើល ឬ ចម្លងទុក

៤-ច្បាប់ ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ១៩៩៨ “ថ្ងៃទី០៩ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩៨” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៥-ច្បាប់ ស្តីពីការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ១៩៩៦ “ថ្ងៃទី២៨ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩៨” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៦-ច្បាប់ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ “ថ្ងៃទី០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៩៨” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

១៩៩៧

១-ច្បាប់ ស្តីពីការរំលូតកូន “ថ្ងៃទី១២ ខែវិចិ្ឆកា ឆ្នាំ១៩៩៧” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

២-ច្បាប់ ស្តីពីគណបក្សនយោបាយ “ថ្ងៃទី១៨ ខែវិចិ្ឆកា ឆ្នាំ១៩៩៧” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៣-ច្បាប់ ស្តីពីលក្ខន្តិកៈទូទៅចំពោះយោធិននៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទ “ថ្ងៃទី០៦ ខែវិចិ្ឆកា ឆ្នាំ១៩៩៧” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៤-ច្បាប់ ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀង ស្តីពីការលើកទឹកចិត្តវិនិយោគរវាងរដ្ឋាភិ បាលនៃសហរដ្ឋអាមេរិក និង រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា “ថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ១៩៩៧” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៥-ច្បាប់ ស្តីពីការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ១៩៩៥ “ថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ១៩៩៧” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៦-ច្បាប់ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងការប្តូរប្រាក់ “ថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ១៩៩៧” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៧-ច្បាប់ ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើផែនការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច-សង្គមកិច្ច ប្រាំឆ្នាំលើកទីមួយ ១៩៩៦-២០០០ “ថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៩៧” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៨-ច្បាប់ ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើសន្ឋិសញ្ញាស្តីពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ័គ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ “ថ្ងៃទី១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ១៩៩៧” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៩-ច្បាប់ ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត “ថ្ងៃទី២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៩៧” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

១០-ច្បាប់ ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀន “ថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩៧” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

១៩៩៦

១-ច្បាប់ ស្តីពីលក្ខន្តិកៈទូទៅនៃសហគ្រាសសាធារណៈ “ថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ១៩៩៦” បើក មើល ឬ ចម្លងទុក

២-ច្បាប់ ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងការពារជាតិ “ថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩៦” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៣-ច្បាប់ ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងមហាផ្ទៃ “ថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩៦” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៤-ច្បាប់ ស្តីពីការបង្កើតទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី “ថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩៦” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៥-ច្បាប់ ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងអប់រំ យុវជននិងកីឡា “ថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩៦” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៦-ច្បាប់ ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈ “ថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩៦” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៧-ច្បាប់ ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូន “ថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩៦” បើក មើល ឬ ចម្លងទុក

៨-ច្បាប់ ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងយុត្តិធម៌ “ថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩៦” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៩-ច្បាប់ ស្តីពីការបង្កើតរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា “ថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩៦” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

១០-ច្បាប់ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅ នៃធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា “ថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩៦” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

១១-ច្បាប់ ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូគមនាគមន៍ “ថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩៦” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

១២-ច្បាប់ ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងបរិស្ថាន “ថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩៦” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

១៣-ច្បាប់ ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងកិច្ចការនារី “ថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩៦” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

១៤-ច្បាប់ ស្តីពីការបង្កើតរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល “ថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩៦” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

១៥-ច្បាប់ ស្តីពីការបង្កើតរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានមុខងារសាធារណៈ “ថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩៦” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

១៦-ច្បាប់ ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ “ថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩៦” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

១៧-ច្បាប់ ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងផែនការ “ថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩៦” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

១៨-ច្បាប់ ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ “ថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩៦” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

១៩៩៥

១-ច្បាប់ ស្តីពីសភាពាណិជ្ជកម្ម “ថ្ងៃទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ១៩៩៥” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

២-ច្បាប់ ស្តីពីការផ្តល់សច្ចាប័នលើកិច្ចព្រមព្រៀងឥណទាន ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែមីនា ឆ្នាំ១៩៩៥ រវាងព្រះ រាជាណាចក្រកម្ពុជា និង ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៣-ច្បាប់ ស្តីពីការទូទាត់ថវិការដ្ឋសម្រាប់ឆ្នាំ ១៩៩៤ “ថ្ងៃទី១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ១៩៩៥” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៤-ច្បាប់ ស្តីពីការផ្តល់សច្ចាប័នលើសន្ឋិសញ្ញាមិត្តភាព និងសហប្រតិបត្តិការនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ “ថ្ងៃទី១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៩៥” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៥-ច្បាប់ ស្តីពីលក្ខន្តិកៈមេធាវី “ថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ១៩៩៥” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៦-ច្បាប់ ស្តីពីវិធានពាណិជ្ជកម្ម និង បញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម “ថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ១៩៩៥” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៧-ច្បាប់ ស្តីពីការផ្តល់សច្ចាប័នលើកិច្ចព្រមព្រៀងឥណទានអភិវឌ្ឍន៍ ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៩៤ រវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង សមាគមអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិ “ថ្ងៃទី១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ១៩៩៥” បើក មើល ឬ ចម្លងទុក

១៩៩៤

១-ច្បាប់ ស្តីពីការផ្តល់សច្ចាប័នលើកិច្ចព្រមព្រៀងអំពីឥណទានអភិវឌ្ឍន៍សម្រាប់ឆ្នាំ ១៩៩៤ ដែលបានស្រុះស្រួលគ្នានៅថ្ងៃទី០៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៩៣ រវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង សមាគម អន្តរជាតិអភិវឌ្ឍន៍ បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

២-ច្បាប់ ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ១៩៩៥ បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៣-ច្បាប់ ស្តីពីថវិការបស់រដ្ឋសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំឆ្នាំ ១៩៩៥ “ថ្ងៃទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ១៩៩៤” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៤-ច្បាប់ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រម “ថ្ងៃទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ១៩៩៤” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៥-ច្បាប់ ស្តីពីសហលក្ខន្តិកៈមន្រ្តីរាជការស៊ីវិល នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា “ថ្ងៃទី២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ ១៩៩៤” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៦-ច្បាប់ ស្តីពីអន្តោប្រវេសន៍ “ថ្ងៃទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ១៩៩៤” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៧-ច្បាប់ ស្តីពីការរៀបចំទឹកដីនគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ “ថ្ងៃទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ១៩៩៤” បើក មើល ឬ ចម្លងទុក

៨-ច្បាប់ ស្តីពីវិនិយោគ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា “ថ្ងៃទី០៥ ខែសីហា ឆ្នាំ១៩៩៤” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៩-ច្បាប់ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្រ្តី “ថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៩៤” បើក មើល ឬ ចម្លងទុក

១០-ច្បាប់ ស្តីពីការដាក់ក្រុម “កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ” ឲ្យនៅក្រៅច្បាប់ “ថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៩៤” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s