ប្រកាស

២០១១

១-ប្រកាស ស្តីពីអត្រាការប្រាក់ដែលត្រូវបានកម្រិត “ថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១១” [790KB] បើក មើល ឬ ចម្លងទុក

២-ប្រកាស ស្តីពីតម្លៃគិតពន្ឋលើអចលនទ្រព្យ “ថ្ងៃទី០៥​ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១១” [895KB] បើក មើល ឬ ចម្លងទុក

——————————————————————————————–

– ប្រកាសលេខ២១៧ ប្រ.ក ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងពន្ធនាគារ “ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ១៩៩..” បើកមើល ទាញយក

– ប្រកាស ស្តីពីនីតិវិធី និងបែបបទនៃការចេញលិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅ ក្នុងឃុំ-សង្កាត់ដោយអាជ្ញា ធរឃុំ-សង្កាត់ ជូនប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់គោលដៅ នៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត “ថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០០២” បើកមើល ទាញយក

– ប្រកាស ស្តីពីការធ្វើអាជីវកម្មដឹកជញ្ជូនកុមារសិស្សសាលា “ថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៩៤” បើក មើល ទាញយក

– ប្រកាស ស្តីពីការបង្កើតប័ណ្ណសរសើររបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ “ថ្ងៃទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០២” បើកមើល ទាញយក

– ប្រកាស ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការអភិវឌ្ឍន៏ព្រំដែន “ថ្ងៃទី២៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០០” បើកមើល ទាញយក

– ប្រកាស ស្តីពីតួនាទី ភារកិច្ច និងរចនាសម្ព័ន្ធនៃនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលមូលដ្ឋាន “ថ្ងៃទី៧ ខែឧស ភា ឆ្នាំ២០០២” (ភាសាអង់ គ្លេស) បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

– ប្រកាស ស្តីពីតួនាទី ភារកិច្ច និង សិទ្ធិរបស់ស្មៀនឃុំ-សង្កាត់ “ថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០១” បើកមើល ទាញយក

– ប្រកាស ស្តីពីតួនាទីភារៈកិច្ចរបស់អគ្គធិការដ្ឋាន ចំណុះក្រសួងកិច្ចការនារី និងអតីតយុទ្ធជន  “ថ្ងៃទី២៩ ខែវិចិ្ឆកា ឆ្នាំ២០០០” បើកមើល ទាញយក

– ប្រកាស ស្តីពីបង្កើតក្រុមការងារសិលា នៃក្រសួងមហាផ្ទៃ “ថ្ងៃទី… ខែ…. ឆ្នាំ២០០១” បើកមើល ទាញយក

១០– ប្រកាស ស្តីពីបែបបទ និងល័ក្ខខ័ណ្ឌក្នុងការសុំបើក ឬបិទ ឬប្ដូរទីតាំងនៃគ្រឹះស្ថានលក់ឱ សថ  “ថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ១៩៩៦” បើកមើល ទាញយក

១១– សេចក្ដីប្រកាសរួមលេខ២៧៨ រ.ប ៩៣ នៃក្រសួងមហាផ្ទៃ និងសន្ដិសុខជាតិ ក្រសួងយុត្ដិធម៌ និងក្រសួង សុខាភិបាល ប្រឆាំងនឹងការដាកខ្នោះច្រវាក់ទណ្ឌិតក្នុងពន្ធនាគារជនជាប់ឃុំឃាំង នៅក្នុងមន្ទីរ ឃុំឃាំងជាបណ្ដោះអាសន្ន “ថ្ងៃទី០៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៩៣” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

១២– ប្រកាសលេខ១១២ កនសប្រក ស្ដីពីគោលការណ៍ណែនាំ និងនីតិវិធីរបស់គណៈកម្មការសុរិ យោដី “ថ្ងៃទី២១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០២” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

១៣– ប្រកាសលេខ១៨៨៤ ប្រក ស្ដីពីការធ្វើប្រតិភូកម្មអំណាចដល់អភ្កិលខេត្ដ-ក្រុង ក្នុងការជួយ គាំទ្រក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ “ថ្ងៃទី១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០២” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

១៤– សេចក្ដីប្រកាស ស្ដីពិវិធានការលុបបំបាត់ភាពអនាធិបតេយ្យក្នុងបញ្ហាទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីធ្លី “ថ្ងៃទី២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ១៩៩៩” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

១៥– សេចក្ដីប្រកាស ស្ដីពីវិធានការគ្រប់គ្រង និង លុបបំបាត់ភាព អនាធិបតេយ្យក្នុងវិស័យព្រៃ ឈើ “ថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩៩” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

១៦– ប្រកាស ស្ដីពីការងារឯកជនភាវូបនីយកម្មសហគ្រាសសាធារណៈ”ថ្ងៃទី០៣ ខែសីហា ឆ្នាំ១៩៩៥” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

១៧– ប្រកាសអន្ដរក្រសួង ស្ដីពីការកំណត់ភារកិច្ចរបស់តុលាការ និង គណៈកម្មការសុរិយាដី  “ថ្ងៃទី… ខែ… ឆ្នាំ…” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

១៨– ប្រកាសរួម ស្ដីពីការដាក់អោយប្រើប្រាស់គំរូសំណុំលិខិតដោះស្រាយបទល្មើសបរិសា្ថន ដល់មន្ដ្រី នគរបាលយុត្ដិធម៌របស់ក្រសួងបរិសា្ថន “ថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៣” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

១៩– ប្រកាសអន្គរក្រសួង ស្ដីពីការតែងតាំងសមាសភាពគណៈកម្មការសុរិយោដីថា្នក់ខេត្ដ-ក្រុង  “ថ្ងៃទី១៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០២” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

២០– ប្រកាសរួម ស្ដីពីការកំណត់ចំណូលពីសោហ៊ុយសេវាសុរិយោដី “ថ្ងៃទី២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០០២” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

២១– ប្រកាស ស្ដីពីការរៀបចំគណៈកម្មការសុរិយោដីស្រុក ថាឡាបរិវ៉ាត់ ខេត្ដស្ទឹងត្រែង “ថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៣” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

២២– ប្រកាសស្ដីពីការរៀបចំលេខាធិការដា្ឋន នៃគណៈកម្មការសុរិយោដីក្រុងប៉ៃលិន និង សមាសភាពគណៈកម្មការសុរិយោដីខ័ណ្ឌក្នុងក្រុងប៉ៃលិន “ថ្ងៃទី២២ ខែវិចិ្ឆកា ឆ្នាំ២០០២” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

២៣– ប្រកាស ស្ដីពីការរៀបចំលេខាធិការដា្ឋននៃគណៈកម្មការសុរិយោដីខេត្ដមណ្ឌលគីរី និង សមាសភាពគណៈកម្មការសុរិយោដីស្រុកក្នុងខេត្ដមណ្ឌលគីរី “ថ្ងៃទី២២ ខែវិចិ្ឆកា ឆ្នាំ២០០២” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

២៤– ប្រកាស ស្ដីពីការរៀបចំលេខាធិការដា្ឋននៃគណៈកម្មការសុរិយោដីខេត្ដរតនៈគីរី និងសមា សភាពគណៈកម្មការសុរិយោដីស្រុកក្នុងខេត្ដរតនៈគីរី “ថ្ងៃទី២២ ខែវិចិ្ឆកា ឆ្នាំ២០០២” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

២៥– ប្រកាស ស្ដីពីការរៀបចំលេខាធិការដា្ឋន នៃគណៈកម្មការសុរិយោដីខេត្ដស្វាយរៀង និង  សមាសភាពគណៈកម្មការសុរិយោដីស្រុកក្នុងខេត្ដស្វាយរៀង “ថ្ងៃទី២២ ខែវិចិ្ឆកា ឆ្នាំ២០០២” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

២៦– ប្រកាស ស្ដីពីការរៀបចំលេខាធិការដា្ឋននៃគណៈកម្មការសុរិយោដីខេត្ដឧត្ដរមានជ័យ និង សមាសភាពគណៈកម្មការសុរិយោដីស្រុកក្នុងខេត្ដឧត្ដរមានជ័យ “ថ្ងៃទី២២ ខែវិចិ្ឆកា ឆ្នាំ២០០២” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

២៧– ប្រកាស ស្ដីពីការបង្កើតផ្នែកការងាររបស់លេខាធិការដា្ឋននៃ គណៈកម្មការសុរិយោដីថា្នក់ ជាតិ “ថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០២” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

២៨– ប្រកាស ស្ដីពីការរៀបចំលេខាធិការដា្ឋន នៃគណៈកម្មការសុរិយោដីខេត្ដស្ទឹងត្រែង និងសមា សភាពគណៈកម្មការសុរិយោដីស្រុកក្នុងខេត្ដស្ទឹងត្រែង “ថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៣” បើក មើល ឬ ចម្លងទុក

២៩– ប្រកាស ស្ដីពីការរៀបចំលេខាធិការដា្ឋននៃគណៈកម្មការសុរិយោដីខេត្ដកំពង់ឆ្នាំង និងស មាសភាពគណៈកម្មការសុរិយោដីស្រុកក្នុងខេត្ដកំពង់ឆ្នាំង “ថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០២” បើក មើល ឬ ចម្លងទុក

៣០– ប្រកាស ស្ដីពីការរៀបចំលេខាធិការដា្ឋន នៃគណៈកម្មការសុរិយោដីខេត្ដព្រះវិហារ និងស មាសភាពគណៈកម្មការសុរិយោដីស្រុកក្នុងខេត្ដព្រះវិហារ “ថ្ងៃទី២២ ខែវិចិ្ឆកា ឆ្នាំ២០០២” បើក មើល ឬ ចម្លងទុក

៣១– ប្រកាស ស្ដីពីការរៀបចំលេខាធិការដា្ឋន នៃគណៈកម្មការសុរិយោដីខេត្ដកំពង់ចាមនិងស មាសភាពគណៈកម្មការសុរិយោដីស្រុកក្នុងខេត្ដកំពង់ចាម “ថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០២” បើក មើល ឬ ចម្លងទុក

៣២– ប្រកាស ស្ដីពីការរៀបចំលេខាធិការដា្ឋន នៃគណៈកម្មការសុរិយោដីខេត្ដសៀមរាប និងស មាសភាពគណៈកម្មការសុរិយោដីស្រុកក្នុងខេត្ដសៀមរាប “ថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០២” បើក មើល ឬ ចម្លងទុក

៣៣– ប្រកាស ស្ដីពីការរៀបចំលេខាធិការដា្ឋននៃគណៈកម្មការសុរិយោដីខេត្ដព្រៃវែង និង សមា សភាពណៈកម្មការសុរិយោដីស្រុកក្នុងខេត្ដព្រៃវែង “ថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០២” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៣៤– ប្រកាស ស្ដីពីគោលការណ៍ណែនំា និង នីតិវិធីរបស់គណៈកម្មការសុរិយោដី “ថ្ងៃទី២១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០២” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៣៥– ប្រកាសស្ដីពីការរៀបចំលេខាធិការដា្ឋន នៃគណៈកម្មការសុរិយោដីក្រុងកែប និង សមាសភាពណៈកម្មការសុរិយោដីខ័ណ្ឌក្នុងក្រុងកែប “ថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០២” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៣៦– ប្រកាសស្ដីពីការរៀបចំលេខាធិការដា្ឋន នៃគណៈកម្មការសុរិយោដីខេត្ដក្រចេះ និងសមា សភាពណៈកម្មការសុរិយោដីស្រុកក្នុងខេត្ដក្រចេះ “ថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០២” បើក មើល ឬ ចម្លងទុក

៣៧– ប្រកាសស្ដីពីការរៀបចំលេខាធិការដា្ឋននៃគណៈកម្មការសុរិយោដីខេត្ដបាត់ដំបង និង សមាសភាពគណៈកម្មការសុរិយោដីស្រុកក្នុងខេត្ដបាត់ដំបង “ថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០២” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៣៨– ប្រកាសស្ដីពីការរៀបចំលេខាធិការដា្ឋន នៃគណៈកម្មការសុរិយោដីខេត្ដបន្ទាយមានជ័យ និង សមាសភាពគណៈកម្មការសុរិយោដីស្រុកក្នុងខេត្ដបន្ទាយមានជ័យ “ថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០២” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៣៩– ប្រកាសស្ដីពីការរៀបចំលេខាធិការដា្ឋន នៃគណៈកម្មការសុរិយោដីខេត្ដពោធិសាត់ និង សមាសភាពគណៈកម្មការសុរិយោដីស្រុកក្នុងខេត្ដពោធិសាត់ “ថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០២” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៤០– ប្រកាសស្ដីពីការរៀបចំលេខាធិការដា្ឋន នៃគណៈកម្មការសុរិយោដីខេត្ដកោះកុង និងសមា សភាពគណៈកម្មការសុរិយោដីស្រុកក្នុងខេត្ដកោះកុង “ថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០២” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៤១– ប្រកាសស្ដីពីការរៀបចំលេខាធិការដា្ឋន នៃគណៈកម្មការសុរិយោដីខេត្ដកំពង់ស្ពឺ និងសមា សភាពគណៈកម្មការសុរិយោដីស្រុកក្នុងខេត្ដកំពង់ស្ពឺ “ថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០២” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៤២– ប្រកាសស្ដីពីការរៀបចំលេខាធិការដា្ឋន នៃគណៈកម្មការសុរិយោដីខេត្ដកណា្ដល និង សមាសភាពគណៈកម្មការសុរិយោដីស្រុកក្នុងខេត្ដកណា្ដល “ថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០២” បើក មើល ឬ ចម្លងទុក

៤៣– ប្រកាសស្ដីពីការរៀបចំលេខាធិការដា្ឋននៃគណៈកម្មការសុរិយោដីព្រះសីហនុ និង សមាសភាពគណៈកម្មការសុរិយោដីខ័ណ្ឌក្រុងព្រះសីហនុ “ថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០២” បើក មើល ឬ ចម្លងទុក

៤៤– ប្រកាសស្ដីពីការរៀបចំលេខាធិការដា្ឋននៃគណៈកម្មការសុរិយោដីរាជធានីភ្នំពេញ និង សមាសភាពគណៈកម្មការសុរិយោដីខណ្ឌក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ “ថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០២” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៤៥– ប្រកាសស្ដីពីការរៀបចំលេខាធិការដា្ឋននៃគណៈកម្មការសុរិយោដីខេត្ដកំពង់ធំ និងសមា សភាពគណៈកម្មការសុរិយោដីស្រុកក្នុងខេត្ដកំពង់ធំ “ថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០២” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៤៦– ប្រកាសស្ដីពីការរៀបចំលេខាធិការដា្ឋន នៃគណៈកម្មការសុរិយោដីខេត្ដតាកែវ និងសមាសភាពគណៈកម្មការសុរិយោដីស្រុកក្នុងខេត្ដតាកែវ “ថ្ងៃទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០២” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៤៧– ប្រកាសស្ដីពីការរៀបចំលេខាធិការដា្ឋន នៃគណៈកម្មការសុរិយោដីខេត្ដកំពត និង សមាសភាព គណៈកម្មការសុរិយោដីស្រុកក្នុងខេត្ដកំពត “ថ្ងៃទី០១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០២” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៤៨– ប្រកាសស្ដីពីតួនាទី ភារកិច្ច និង រចនាសម្ព័ន្ធរបស់មន្ទីររៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម សំណង់ និង សុរិយោដី ខេត្ដ ក្រុងនិង តួនាទី ភារកិច្ចរបស់បណ្ណាការិយាល័យក្រោមឱវាទ “ថ្ងៃទី០២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ១៩៩៩” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៤៩– ប្រកាស ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងសហគ្រាស និង ក្រុមហ៊ុនសិក្សាគម្រោងប្លង់ និង សាងសង់ “ថ្ងៃទី០២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ១៩៩៩” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៥០– ប្រកាស ស្ដីពីការហាមឃាត់សកម្មភាពកាប់ឈើក្នុងព្រៃសម្បទាន “ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០២” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៥១– ប្រកាស ស្ដីពីការអនុញ្ញាតអោយ ជំនាញសុរិយោដីប្រើប្រាស់ លិខិតសញ្ញាពាក់ព័ន្ធនឹងការ ផ្ទេរអចលនវត្ថុ “ថ្ងៃទី០៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ១៩៩២” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៥២– ប្រកាស ស្ដីពីការតែងតំាង និង សកម្មភាពនាយកដ្ឋានសុរិយោដី “ថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ១៩៨៩” បើកមើល ឬ ចម្លងទុក

៥៣– ប្រកាស ស្ដីពីការប្រើប្រាស់ឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងដីធ្លី “ថ្ងៃទី០២ ខែសីហា ឆ្នាំ១៩៨៩” បើក មើល ឬ ចម្លងទុក

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s