សាលា

-សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល “Royal School of Administration” បើកមើល

-សាលាជាតិកសិកម្មព្រែកលៀប “PREK LEAP National School of Agriculture” បើកមើល

-សាលាអន្តរជាតិ Northbridge “NORTHBRIDGE International School Cambodia” បើកមើល

-សាលាអារីហ្សូនកម្ពុជា “ARIZON School (Cambodia)” បើកមើល

-សាលាអន្តរជាតិញូវយ៉ក “NEW YORK International School” បើកមើល

-សាលាអន្តរជាតិ អាយ ស៊ី អេស “ICS International School” បើកមើល

-សាលារៀនសុវណ្ណភូមិ “SOVANNAPHUMI School” បើកមើល

-សាលាវ៉េសឡាញ “WESTLINE School” បើកមើល

-សាលាអន្តរជាតិ អាយ អ៊ី អិល “IEL International School” បើកមើល

-សាលារៀនអន្តរជាតិម៉ូឌេន “MODERN International School” បើកមើល

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s