សាកលវិទ្យាល័យ

– – – – – – – – – – * * * * * – – – – – – – – – –

១-សាកលវិទ្យាល័យ អង្គរ “ANGKOR University” បើកមើល

២-សាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប “ASIA EURO University” បើកមើល

៣-សាកលវិទ្យាល័យ បៀលប្រាយ “BUILD BRIGHT University” បើកមើល

៤-សាកលវិទ្យាល័យ មេគង្គកម្ពុជា “CAMBODIAN MEKONG University” បើកមើល

៥-សាកលវិទ្យាល័យ ឯកទេសនៃកម្ពុជា “Cambodian University of Specialties” បើកមើល

៦-សាកលវិទ្យាល័យ ចំរើនពហុបច្ចេកវិទ្យា “CHAMROEUN University of Poly-Technology” បើកមើល

៧-សាកលវិទ្យាល័យ ជា ស៊ីម កំចាយមារ “CHEA SIM University of KAMCHAYMEAR” បើកមើល

៨-សាកលវិទ្យាល័យ ធនធានមនុស្ស “Human Resources University” បើកមើល

៩-សាកលវិទ្យាល័យ អាយអាយស៊ីនៃបច្ចេកវិទ្យា “IIC University of Technology” បើកមើល

១០-សាកលវិទ្យាល័យ អន្តរជាតិ “International University” បើកមើល

១១-សាកលវិទ្យាល័យ LIFE “LIFE University” បើកមើល

១២-សាកលវិទ្យាល័យ Limkokwing “LIMKOKWING University” បើកមើល

១៣-សាកលវិទ្យាល័យ មានជ័យ “MEAN CHEY University” បើកមើល

១៤-សាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង “National University of Management” បើកមើល

១៥-សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន “NORTON University” បើកមើល

១៦-សាកលវិទ្យាល័យ បញ្ញាជាតិ “PANHA CHIET University” បើកមើល

១៧-សាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្រ្ត “PANNASASTRA University” បើកមើល

១៨-សាកលវិទ្យាល័យ ភ្នំពេញអន្តរជាតិ “PHNOM PENH International University” បើកមើល

១៩-សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទកសិកម្ម “Royal University of Agriculture” បើកមើល

២០-សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទនីតិសាស្រ្ត និង វិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច “Royal University of Law and Economics” បើកមើល

២១-សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទភំ្នពេញ “Royal University of PHNOM PENH” បើកមើល

២២-សាកលវិទ្យាល័យ ស្វាយរៀង “SVAY RIENG University” បើកមើល

២៣-សាកលវិទ្យាល័យ បាត់ដំបង “University of BATTAMBANG” បើកមើល

២៤-សាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា “University of Cambodia” បើកមើល

២៥-សាកលវិទ្យាល័យ គ្រប់គ្រង និង សេដ្ឋកិច្ច “University of Management and Economics” បើកមើល

២៦-សាកលវិទ្យាល័យ ពុទ្ឋិសាស្រ្តិ “University of PUTHISASTRA” បើកមើល

២៧-សាកលវិទ្យាល័យ អង្គរខេមរា “ANGKOR KHEMARA University” បើកមើល

២៨-សាកលវិទ្យាល័យ សៅស៌អ៊ីសថ៌អេយសៀ “University of South-East Asia” បើកមើល

២៩-សាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជាអន្តរជាតិ “Cambodian International University” បើកមើល

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s