វិទ្យាស្ថាន

១-វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា “Institute of Technology of Cambodia” បើកមើល

២-វិទ្យាស្ថានជាតិពាណិជ្ជសាស្រ្ត “National Institute of Business” បើកមើល

៣-វិទ្យាស្ថានជាតិពហុបច្ចេកទេសកម្ពុជា “National Polytechnic Institute of Cambodia” បើកមើល

៤-វិទ្យាស្ថានវ៉ាន់ដា “VANDA Institute” បើកមើល

៥-វិទ្យាស្ថានអាមេរិកកាំងអន្តរទ្វីប “AMERICAN Intercon Institute” បើកមើល

៦-វិទ្យាស្ថានប៊ែលធីអន្តរជាតិ “BELTEI International Institute” បើកមើល

៧-វិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីសច្ចៈ “SACHAK Asia Institute” បើកមើល

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s