គណបក្សនយោបាយ

១-គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា “Cambodian People’s Party” បើកមើល

គណបក្សសម្ព័ន្ឋដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ “League for Democracy Party” បើកមើល

គណបក្សសិទ្ឋិមនុស្ស “Human Rights Party” បើកមើល

គណបក្សហ្វ៊ុនស៊ិនប៊ិច “FUNCINPEC Party” បើកមើល

គណបក្សសមរង្ស៊ី “Sam Rainsy Party” បើកមើល

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s