ក្រសួង

១-ក្រសួងមហាផ្ទៃ “Ministry of Interior” បើកមើល

២-ក្រសួងការពារជាតិ “Ministry of National Defence” បើកមើល

៣-ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ “Ministry of Foreign Affairs & International Cooperation” បើកមើល

៤-ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ “Ministry of Economy & Finance” បើកមើល

៥-ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ “Ministry of Agriculture Forestry & Fisheries” បើកមើល

៦-ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ “Ministry of Rural Development” បើកមើល

៧-ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម “Ministry of Commerce” បើកមើល

៨-ក្រសួង ឧស្សហកម្ម រ៉ែ និង ថាមពល “Ministry of Industry Mines & Energy” បើកមើល

៩-ក្រសួងអប់រំ យុវជន និង កីឡា “Ministry of Education Youth & Sports” បើកមើល

១០-ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ឋជន និងយុវនីតិសម្បទា “Ministry of Social Affairs, Veterans and Youth Rehabilitation” បើកមើល

១១-ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្ម និង សំណង់ “Ministry of Land Management, Urban Planning” បើកមើល

១២-ក្រសួងបរិស្ថាន “Ministry of Environment” បើកមើល

១៣-ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម “Ministry of Water Resources and Meteorology” បើក មើល

១៤-ក្រសួងព័ត៌មាន “Ministry of Information” បើកមើល

១៥-ក្រសួងយុត្តិធម៌ “Ministry of Justice” បើកមើល

១៦-ក្រសួងទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ឋសភា និង អធិការកិច្ច “Ministry of Parliamentary Affairs & Inspection” (ពុំទាន់ដំណើរការទេ)

១៧-ក្រសួងប្រៃណីយ៍ និង ទូរគមនាគមន៍ “Ministry of Post & Telecommunication” បើកមើល

១៨-ក្រសួងសុខាភិបាល “Ministry of Health” បើកមើល

១៩-ក្រសួងសាធារណការ និង ដឹកជញ្ជូន “Ministry of Public Works & Transport” បើកមើល

២០-ក្រសួងវប្បធម៌ និង វិចិត្រសិល្បៈ “Ministry of Culture & Fine Arts” (ពុំទាន់ដំណើរការទេ)

២១-ក្រសួងទេសចរណ៍ បើកមើល

២២-ក្រសួងធម្មការ និង សាសនា “Ministry of Cult and Religion” បើកមើល

២៣-ក្រសួងផែនការ “Ministry of Planning” បើកមើល

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s